سقط و دلایل آن این مطلب به لحاظ علمی به تایید آقای دکتر ناصر سلسبیلی متخصص جنین شناسی رسیده است.   دلایل ابتلا به سقط مکرر علت های مردانه علت های زنانه سقط با دلایل ناشناخته سقط، رایج ترین مشکل در بارداری می باشد که تقریبا ۱۵% بارداری های بالینی تشخیص داده شده را دربرمی گیرد، البته بارداری های زیادی وجود دارند که قبل از اینکه از لحاظ بالینی قابل تشخیص باشند، محکوم به سقط هستند. به عبارت دیگر فرد از بارداری مطلع نخواهد شد. بر حسب زمان وقوع، می توان سقط را به ترتیب ذیل دسته بندی نمود: –          سقط زودرس در سه ماهه ی اول –          سقط دیر […]