تعیین جنسیت

به دو روش انجام مي شود:

1 - IUI با تعیین جنسیت که 60%-65 حاملگی با جنسیت مورد نظر اتفاق خواهد افتاد. سیردرمان مشابه IUI عادی است ولی مراحل آزمایشگاهی اماده کردن اسپرم متفاوت است .

2 – IVF با تعیین جنسیت که سیر درمان در ابتدا مانند IVF عادی است ولی پس از تشکیل جنین ، جنسیت جنین ها تعیین شده و جنسیت مورد نظر انتقال داده خواهد شد در این روش شانس بارداری% 30-25 بوده و % 95-90 بارداری با جنسیت مورد نظر والدین خواهد بود .