کلینیک داخلی

در صورت وجود بیماری های زمینه قبل از بارداری و نیز طی بارداری و همچنین قبل از انجام اعمال جراحی، مشاوره توسط متخصص داخلی انجام می شود.