معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر حمیدرضا ظهیری
عنوان:
دکترا بیوشیمی بالینی
تحصیلات:
دکترا بیوشیمی بالینی
سابقه: