معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر جعفر شیرازی
عنوان:
متخصص بیهوشی
تحصیلات:
-پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1376
-پزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1388
سابقه:
بیمارستان رجایی کرج – شریعتی
-سابقه کار 6 سال