معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر لطیفی
عنوان:
متخصص بیهوشی
تحصیلات:
-پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1374
-پزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1377
سابقه:
-بیمارستان کمالی کرج