معرفی پزشکان

نام و نام خانوادگی:
دکتر شهرام سواد
عنوان:
متخصص ژنتیک پزشکی
تحصیلات:
فارغ التحصیل از پزشک عمومی در سال 1380از دانشگاه شهید بهشتی
-دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی در سال 1391از دانشگاه علوم پزشکی تهران
-رتبه ی اول تخصص در سال 1391
- دارای گواهینا مه ی ECFMG
سابقه:
از سال 1391 شاغل در بیمارستان کمالی و بخش خصوصی